فیلم: محاسبه پارامترهای فرایندی فوم پلی یورتان

تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۲

دراین فیلم که پروسه تست لیوانی فرایند تولید فوم پلی یورتان را نمایش می دهد، می توانید با نحوه محاسبه پارامترهایی مانند زمان کرمی شدن (Cream time)، زمان ژل شدن (Gel Time)، زمان رایز و غیره به صورت عملی آشنا شوید.


دانلود فیلم