ترمیناتور: الاستومر پلی یورتان خود ترمیم شونده

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

دانشمندان در اسپانیا الاستومر پلی یورتانی خود ترمیم شونده که بطور پیوسته و بدون دخالت عامل خارجی ای خودش را ترمیم می کند، تولید کرده اند. این مواد جدیدی را می توان برای بهبود ایمنی و طول عمر قطعات پلاستیکی در محصولات پرمصرف از قبیل قطعات الکتریکی، خودرو و حتی خانه های استفاده کرد.

زمانی که الاستومر (پلی یورتان – پلی یوریا) توسط تیغی به دو قسمت تقسیم می شود خودش را ترمیم می کند و می توان بدون اینکه پارگی و شکاف در آن ایجاد شود توسط دست کشیده شود.به تازگی دانشمندان در اسپانیا پلیمر خود ترمیم شونده که بطور پیوسته و بدون دخالت عامل خارجی ای خودش را ترمیم می کند، تولید کرده اند. این مواد جدیدی را می توان برای بهبود ایمنی و طول عمر قطعات پلاستیکی در محصولات پرمصرف از قبیل قطعات الکتریکی، خودرو و حتی خانه های استفاده کرد.

الاستومر پلی یورتانی خود ترمیم شونده

دانشمندان این مواد جدید را به احترام آدم آهنی فیلم ترمیناتور که موجودی با قابلیت تغیر شکل و ذوب شدن بود، “ترمیناتور” نامگذاری کردند. نتایج این تحقیق به تازگی در نشریه علمی materials horizonsroyal society of chemistry منتشر شده است.

پلیمرهای خود ترمیم شونده که به طور پیوسته و بدون استفاده از کاتالیست می توانند به طور کمی خود را ترمیم کنند تا به حال در جایی گزارش نشده اند. دانشمندان الاستومرهای پلیورتانی ترموست خود ترمیم شونده را از پلیمرهای متداول و با استفاده از فرایندی ساده و ارزان قیمت تهیه کرده اند.

الاستومر پلی یورتان - یوریا

ویدئویی نشان داده است که ساختار الاستومر پلی یورتانی که شبکه ای شده است بعد از اینکه با تیغی بریده شد، خود را ترمیم می کند. یک واکنش استحاله ای دی سولفاید آروماتیک که به طور ذاتی در دمای اتاق انجام می شود منجر به دوباره تولید این مواد می شود.

این پلیمر مانند یک درزگیر نوارچسبی یا چسب رفتار کرده و راندمان ترمیم ۹۷% بسیار عالی ای در عرض دو ساعت از خود نشان می دهد. محققان نشان دادند که پس از بریدن این مواد به دو بخش توسط تیغ و اجازه دادن برای ترمیم شدن، مواد پخت نشده موجود در بخش بریده شده توسط واکنش استحالگی دوباره تولید می شوند.

نویسندگان می گویند:”این حقیقت که پلی یورتان ها با ساختار شیمیایی و خواص مکانیکی مشابه قبلاَ در محصولات تجاری وسیعی مورد استفاده قرار می گرفتند آن مواد را بسیار جذاب برای استفاده سریع و آسان در کاربردهای صنعتی واقعی می کند”